HƏDİS RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif Camieyi-Kəbirə ziyarəti İmam Hadı(ə)-ın yadıgarıdır2014-05-03 18:04:23http://azeri.sahartv.ir/custom/508 <img alt="HƏDİS " title="Camieyi-Kəbirə ziyarəti İmam Hadı(ə)-ın yadıgarıdır" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_169374075853652f45f01b6_hadi.jpg" border="0" /> <p>2014-05-03 18:04:23</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- Digər ziyarətlər arasında əhatəliliyə malik olan Camieyi-Kəbirə ziyarəti bir xas məkana və imama aid deyil və onu hər bir məkanda və b&uuml;t&uuml;n imamların ziyarətləri &uuml;&ccedil;&uuml;n oxumaq olar.</strong><br /> Allah-Taala bəzi peyğəmbərləri uşaqlıqda peyğəmbərliyə təyin edirdi ki, peyğəmbərlik məsələsinin səy nəticəsində əldə olunmaması aydınlaşsın və bəzi imamlar da uşaqlıq d&ouml;vr&uuml;ndə imamlığa təyin edilirdilər.<br /> Uşaq ikən vilayətə &ccedil;atmış ilk imam İmam Məhəmməd Təqi(ə) olub və uşaqlıqda imamlığa &ccedil;atmış ikinci imam da İmam Hadi Əl-Nəqi(ə) olubdur ki, səkkiz yaşında ikən atası şəhid oldu və məhz o zaman imamlığa təyin olundu.<br /> İmam Məhəmməd Təqi(ə) Bağdadda şəhid olarkən İmam Hadı(ə) Mədinədə idi, lakin imamın ətrafındakılar g&ouml;rd&uuml;lər ki, İmam Hadı(ə) ağlayır və g&ouml;z yaşları axıdır. Dəlilini imamdan soruşarkən buyurdu: &Ouml;z&uuml;mdə əvvəllər malik olmadığım bir aləmi g&ouml;rd&uuml;m və bu, imamın Allah ilə əlaqəsi aləmi və onun imamlığının başlanğıcı idi.<br /> Bəzi imamların uşaqlıqda imamlığa &ccedil;atmalarının rəmzi bəşəriyyətin istiqamətləndirilməsidir, zira bu məsələ ilə m&ouml;minlərin &uuml;rəkləri arxayın, inadkarlar &uuml;&ccedil;&uuml;n də bir ultimatum olacaq və bu, ona g&ouml;rədir ki, hamı bu məsələnin qeybin əlində olduğunu yəqin edir və İmam(ə) Allahın s&ouml;z&ccedil;&uuml;s&uuml;d&uuml;r.<br /> M&uuml;təvəkkil Abbasi Yəzid və İbn Ziyaddan he&ccedil; də az xəbislik və rəzilliyə malik deyildi. Belə ki, əgər bir kəs &ouml;vladının adını Əli qoyardısa, onun evini yıxardı. İmam Hadi bu repressiya atmosferində din gəmisini bu təhl&uuml;kəli d&ouml;ngədən yaxşı tərzdə ke&ccedil;irdi.<br /> İmam Hadı(ə) vəkillər təyin edib, n&uuml;mayəndələr se&ccedil;məklə b&uuml;t&uuml;n İslam D&uuml;nyasında &ouml;z şiələrinin fikrində idi ki, Həzrəti Əbd&uuml;ləzim(ə) də imam(ə)-ın m&uuml;kafatlanmış n&uuml;mayəndələrindən idi.<br /> Camieyi-Kəbirə ziyarəti ziyarətlər arasında əhatəliliyə malikdir və bu əhatəlilik həm deyiliş, həm də imamlıq sirləri baxımından imamlıq dərəcəsinin cəhətlərindəndir.<br /> Bu ziyarət İmam Hadı(ə)-dan bir yadigardır və xas məkana və imama aid deyil. Mərhum Mərəşi &ouml;z vəsiyyətnaməsində yazıb ki, azı həftədə bir dəfə Camieyi-Kəbirəni oxuyun. Cənab Behcət də Həzrəti Məsumə(s.ə)-nın hərəminə gedərkən bu ziyarəti oxuyardı.<br /> H&ouml;ccətulislam vəlmuslimin Kazim Sədiqi, Tehranın m&uuml;vəqqəti imamc&uuml;məsi&nbsp;</p></p><br/> <hr /> Fatimə (s.ə) tam mənada bir ülgü 2014-04-20 13:33:21http://azeri.sahartv.ir/custom/504 <img alt="HƏDİS " title="Fatimə (s.ə) tam mənada bir ülgü " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_10176621895353cbe3d5d55_zahra.jpg" border="0" /> <p>2014-04-20 13:33:21</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV&mdash;&quot;Fatimə Zəhra (s.ə) b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya qadınlar &uuml;&ccedil;&uuml;n tam &ouml;rnəkdir&quot; dedikdə d&uuml;zg&uuml;nd&uuml;r. Amma o həzrəti qadınlarla məhdudlaşdırarıqsa, qeyri-d&uuml;zg&uuml;nd&uuml;r. &Ccedil;&uuml;nki həzrət b&uuml;t&uuml;n insanlar &uuml;&ccedil;&uuml;n yaxşı &ouml;rnəkdir.</strong></p></p><br/> <hr /> Ən pis insan kimdir?2014-04-12 08:19:18http://azeri.sahartv.ir/custom/489 <img alt="HƏDİS " title="Ən pis insan kimdir?" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_16367100065348f6bc483de_hadis.gif" border="0" /> <p>2014-04-12 08:19:18</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV-- İnsanın ictimai həyatında əfv və bağışlamadan əldə olunan məsələ budur ki, əfv b&uuml;t&uuml;n miqyaslarında cəmiyyətdə dinc əlaqələrlə ictimaiyyətin yaşaması və ixtlafların həlli və dinclik amilidir.</strong><br /> Əxalqi bəhslər insan həyatının m&uuml;xtəlif cəhətləri ilə birbaşa əlaqədədir və insanın yaşayışında aparıcı rola malikdir. Hazırkı d&ouml;vrdə bizim g&uuml;ndəlik həyatımızda baş verən qarşıdurmalar və&nbsp; insanların bir-biriləri ilə anlaşma tərzinə əsasən, araşdırılması cəmiyyətdə m&ouml;vcud olan &ccedil;əkişmələri b&ouml;y&uuml;k miqdarda azalda biləcək bəhslərdən biri, x&uuml;susən ictimai həyatda əfv və bağışlamadır.<br /> Əfv, &ldquo;əxlaq&rdquo; elmi mənbələrində, x&uuml;susən ayə və rəvayətlərdə q&uuml;drət zamanı q&uuml;sura yol vermiş şəxsin məzəmmət edilmədən və onun haqqında ehsan verilərək, g&uuml;zəşt etmək və bağışlamaq mənasındadır.<br /> B&ouml;y&uuml;k Peyğəmbər(s.ə.s.) və pak imamlar(ə)-dan daxil olmuş rəvayətlərdə əfv x&uuml;susiyyəti ən yaxşı xasiyyət, ən b&ouml;y&uuml;k fəzilət, həm&ccedil;inin d&uuml;nya və axirətdə ən yaxşı əxlaq və sair kimi qeyd olunubdur.<br /> B&ouml;y&uuml;k Peyğəmbər(s.ə.s.) deyib: Hər kəs xətalara g&ouml;rə g&uuml;zəştə gedərsə, allahı ona g&uuml;zəştə gedər və hər kəs g&uuml;zəşt edərsə, allah da ona g&uuml;zəşt edər.<br /> İmam Əli(ə) buyurub: Ən pis adam odur ki, başqalarının xətasını bağışlamasın və eybi &ouml;rtməsin.<br /> İmam Rza(ə) &ldquo;G&uuml;zəşt et ki, g&ouml;zəl g&uuml;zəşt...&rdquo; ayəsi barədə buyurub: Məqsəd, cəzalandırma, ifrat&ccedil;ılıq və məzəmmət olmadan g&uuml;zəşt etməkdir.<br /> B&ouml;y&uuml;k Peyğəmbər(s.ə.s.) buyurur: Bir-birinizə g&uuml;zəşt edin ki, aranızdakı kinlər aradan qalxsın.<br /> İmam H&uuml;seyn(ə) buyurur: Ən g&uuml;zəştli insan odur ki, q&uuml;drətə malik olarkən g&uuml;şət etmiş olsun.<br /> İmam Əli(ə) buyurub: G&uuml;zəşt alicənablıqların zirvəsidir.<br /> T-19</p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (10)2014-03-05 20:10:48http://azeri.sahartv.ir/custom/457 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (10)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_203023405153178734534bf_213.jpg" border="0" /> <p>2014-03-05 20:10:48</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (9)2014-03-05 20:09:14http://azeri.sahartv.ir/custom/456 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (9)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4853475165317871866949_efwqf.jpg" border="0" /> <p>2014-03-05 20:09:14</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (8)2014-02-13 02:38:52http://azeri.sahartv.ir/custom/419 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (8)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_214143282352fc2f0eb2117_reer.jpg" border="0" /> <p>2014-02-13 02:38:52</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (7)2014-02-13 02:32:43http://azeri.sahartv.ir/custom/418 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (7)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_120318801852fc2e9660e70_erer.jpg" border="0" /> <p>2014-02-13 02:32:43</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (6)2014-02-04 23:27:36http://azeri.sahartv.ir/custom/398 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (6)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_48487206152f1798e75978_dfstr.jpg" border="0" /> <p>2014-02-04 23:27:36</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (5)2014-02-04 01:02:38http://azeri.sahartv.ir/custom/392 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (5)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_166902744252f03bf67aff5_imam-hasan-2.jpg" border="0" /> <p>2014-02-04 01:02:38</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (4)2014-02-03 01:28:18http://azeri.sahartv.ir/custom/388 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (4)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_50435233452eef0038625e_n00296643-b.jpg" border="0" /> <p>2014-02-03 01:28:18</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>SəhərTV--İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (3)2014-01-31 02:37:34http://azeri.sahartv.ir/custom/379 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (3)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_187544330752eadafa526b5_e-hassan02.jpg" border="0" /> <p>2014-01-31 02:37:34</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV &mdash;</strong><strong>İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. </strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (2)2014-01-29 02:20:43http://azeri.sahartv.ir/custom/373 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (2)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_175198899652e833e0b0a91_dffedf.jpg" border="0" /> <p>2014-01-29 02:20:43</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV &mdash;İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir.</strong></p></p><br/> <hr /> Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (1)2014-01-27 19:00:20http://azeri.sahartv.ir/custom/364 <img alt="HƏDİS " title="Ədəb-ərkan qaydaları İmam Həsən Muctabanın (ə) kəlamında (1)" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_201004105952e67b378acae_sdfsdf.jpg" border="0" /> <p>2014-01-27 19:00:20</p> <p><p style="text-align: justify;"> <strong>Səhər TV &mdash;İmam Həsənin (ə) ədəb-ərkan və ictimai əxlaq barəsindəki bələd&ccedil;iliklərinə əsasən insanın maddi meyarlara g&ouml;rə ictimaiyyətdə digərləri ilə davranışını tənzimlənməsi tamamilə yanlış işdir. &Ccedil;&uuml;nki insan &ccedil;ox &ouml;nəmli olan mənəvi bağlılıqdan uzaqlaşır.</strong></p></p><br/> <hr />