BƏRƏKƏT MƏKANI RSS Feeds SAHAR AZERI SERVICE az website Logo http://azeri.sahartv.ir/images/logo_rss.gif İnqilab Rəhbərinin Bəsice Mostəzəfin Təşkilatının Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüşdə bəyanatı2014-12-08 22:39:18http://azeri.sahartv.ir/custom/558 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbərinin Bəsice Mostəzəfin Təşkilatının Baş Assambleyasının üzvləri ilə görüşdə bəyanatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_40875157854862890be54e_lider.jpg" border="0" /> <p>2014-12-08 22:39:18</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər-- Əmr be məruf, yəni siz yaxşını yaymaq və ona əmr etməkdə və nəhy əz monkər, yəni &ccedil;irkinlik və pislikdən &ccedil;əkindirməkdə, m&uuml;xtəlif yollarla onun qarşısını almaqda məsuliyyət daşıyırsınız. Bunun mənası nədir? Bunun mənası, cəmiyyətin &uuml;mumi sağlamlığı qarşısında məsuliyyətdir. Hamı məsuliyyət daşıyır- mən, siz, o birisi. Ya cihad məsələsi. İslam cihadı əslində İslam nuru, hidayət nurunun &ccedil;atmaması &uuml;&ccedil;&uuml;n istibdad, imperializm və m&uuml;stəmləkə&ccedil;ilik siyasətlərinin pərdəsi arxasında saxlanılmış xalqlara k&ouml;məkdir. Cihad bu pərdələri və &ouml;rt&uuml;kləri cırmaqdır- islami cihad budur. Cihadın m&uuml;dafiə və ya ibtidai olması və bu kimi məsələlər kənar məsələlərdir.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbərinin “İfratçı və təkfirçi cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında” beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşdəki bəyanatı2014-12-03 11:21:31http://azeri.sahartv.ir/custom/557 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbərinin “İfratçı və təkfirçi cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında” beynəlxalq konfransının iştirakçıları ilə görüşdəki bəyanatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1645797446547ef2061fd68_aga xamenei.jpg" border="0" /> <p>2014-12-03 11:21:31</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər-- İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həzrət Ayətullahuluzma Xameneinin &ldquo;İfrat&ccedil;ı və təkfir&ccedil;i cərəyanlar İslam alimlərinin baxışında&rdquo; adlı beynəlxalq konqresdə iştirak edən din alimləri, m&uuml;təfəkkirlər və qonaqlar ilə g&ouml;r&uuml;şdə təkfir&ccedil;i cərəyanın mahiyyəti barədə &ccedil;ıxışı:</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri: Dünya müstəmləkəçiliyi əsil islamdan qorxur2014-11-19 17:36:27http://azeri.sahartv.ir/custom/556 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri: Dünya müstəmləkəçiliyi əsil islamdan qorxur" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1650634638546cd4e3e2c78_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2014-11-19 17:36:27</p> <p><p> <strong>İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri İran İslam Respublikası ordusu Zabitlik Universitetlərinin məzunları mərasimində bəyanat veriblər.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbərinin hüzurunda İmam Hüseyn(ə)-a əzadarlıq mərasimi keçirilib2013-11-12 16:40:00http://azeri.sahartv.ir/custom/318 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbərinin hüzurunda İmam Hüseyn(ə)-a əzadarlıq mərasimi keçirilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_987083968528228786edff_2969173665281e1076f3ec_rehberi.jpg" border="0" /> <p>2013-11-12 16:40:00</p> <p><p> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; İmam H&uuml;seyn(ə) &uuml;&ccedil;&uuml;n ilk əzadarlıq mərasimi İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbərinin h&uuml;zurunda ke&ccedil;irilib.</strong></p></p><br/> <hr /> İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin bəyanatı2013-06-12 21:24:10http://azeri.sahartv.ir/custom/240 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin bəyanatı" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_112185560151b8a783bf968_97375893151b856a5143d3_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-06-12 21:24:10</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri vurğulayıblar: İran xalqı q&uuml;drətli hərəkət və se&ccedil;ki məntəqələrində maksimum iştirakla islami quruluş ilə m&ouml;hkəm əlaqəsi və bağlılığını s&uuml;but və d&uuml;şməni bir daha nakam və məyus edəcək.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab rəhbəri: Müsəlmanlar arasında birlik təcili bir fərizədir2013-06-12 11:48:53http://azeri.sahartv.ir/custom/204 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab rəhbəri: Müsəlmanlar arasında birlik təcili bir fərizədir" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_49877026851b82091c0f42_168697339551b30e64d1a12_lider.jpg" border="0" /> <p>2013-06-12 11:48:53</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər- İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri bəzi islami d&ouml;vlət və h&ouml;kumətlərin aldanmaları və d&uuml;şmənin tərəfində olmalarına işarə edərək vurğulayıblar ki, m&uuml;səlmanlar arasında birlik və ittifaq təcili bir fərizədir.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri İslam ölkələri səfirlərini qəbul ediblər2013-06-12 11:46:13http://azeri.sahartv.ir/custom/203 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri İslam ölkələri səfirlərini qəbul ediblər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_38648467651b8201ec4825_198493388051b1abcdcc646_rehberi.jpg" border="0" /> <p>2013-06-12 11:46:13</p> <p><p> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; İran İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri birlik və həmrəyliyi m&uuml;səlmanlar &uuml;&ccedil;&uuml;n ən vacib məqamlardan adlandırıblar.</strong></p></p><br/> <hr /> İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA RƏHBƏR VƏ YA VƏLİYYİ-FƏQİHƏ DAİR MADDƏLƏR2013-05-12 18:36:17http://azeri.sahartv.ir/custom/176 <p>2013-05-12 18:36:17</p> <p><p> <br /> Maddə 2: İslam Respublikası<br /> Maddə 5: Ədalətli və təqvalı fəqihin hakimiyyəti<br /> Maddə 57: İran İslam Respublikasının D&ouml;vlət hakimiyyəti orqanları<br /> Maddə 60: İcra hakimiyyəti<br /> Maddə 91: Nəzarət Şurası<br /> Maddə 107: Rəhbərin Xubriqan Məclisi tərəfindən se&ccedil;ilməsi<br /> Maddə 109: Rəhbərin şərtləri və x&uuml;susiyyətləri<br /> Maddə 110: Rəhbərin vəzifə və səlahiyyətləri<br /> Maddə 111: Rəhbərin d&uuml;nyadan k&ouml;&ccedil;məsi, istefası və ya mənsəbindən kənarlaşdırılması<br /> Maddə 112: Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilat<br /> Maddə 113: Prezident və Nazirlər Kabineti<br /> Maddə 131: Prezidentin d&uuml;nyadan k&ouml;&ccedil;məsi, istefası və ya vəzifəsindən kənarlaşdırılması<br /> Maddə 142: Rəhbər, Prezident və d&ouml;vlət iş&ccedil;ilərinin x&uuml;susi m&uuml;lkiyyəti<br /> Maddə 157: Məhkəmə hakimiyyəti<br /> Maddə 175: İran İslam Respublikasının Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti<br /> Maddə 177: İran İslam Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr<br /> Maddə 2.<br /> İslam C&uuml;mhuriyyəti aşağıdakı əqidə prinsiplərinə əsaslanan d&ouml;vlət quruluşudur:<br /> 1. Təkallahlığa, həm&ccedil;inin m&uuml;tləq hakimiyyətin və qanunvericiliyin Allaha məxsus olduğuna və Ona təslim olmağın zəruriliyinə etiqad bəsləmək;<br /> 2. İlahi vəhyə iman və qanunların ondan qaynaqlanması;<br /> 3. Məada iman və insanın Tanrıya yaxınlaşmasında onun tərbiyəvi əhəmiyyəti;<br /> 4. Yaradılış və qanunvericilikdə İlahi ədalətə iman;<br /> 5. İmamət və (İlahi) rəhbərliyin davamına iman və onun İslam İnqilabı &uuml;&ccedil;&uuml;n əhəmiyyəti;<br /> 6. İnsanın ali dəyərinə və onun Tanrı qarşısında məsuliyyəti ilə birgə anlaşılan azadlığına iman.<br /> Aşağıdakı yollarla əldə olunan bu azadlıq və məsuliyyətlər cəmiyyətdə haqq-ədalətin bərqərar olunmasını, siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni istiqlaliyyəti və milli həmrəyliyi təmin edir:<br /> a) Lazımi şərtlərə malik olan fəqihlərin Quran və məsumların (Allahın salamı onlara olsun!) hədislərinə əsaslanaraq, hər zaman davam edən ictihad;<br /> b) Yeni elmi-texniki nailiyyətlərdən yararlanmaq, elm və texnikanın inkişafı &uuml;&ccedil;&uuml;n &ccedil;alışmaq;<br /> c) Z&uuml;lm etməmək və z&uuml;lmə tabe olmamaq, həm&ccedil;inin başqalarına h&ouml;kmranlıq etməmək və başqalarının h&ouml;kmranlığına tabe olmamaq.<br /> Maddə 5.<br /> İmam Zaman(əc)-ın qeybdə olduğu d&ouml;vrdə İran İslam Respublikasında &uuml;mmətə baş&ccedil;ılıq və cəmiyyətin idarə&ccedil;iliyi ədalətli, təqvalı, zəmanənin tələblərini bilən, ş&uuml;caətli, tədbirli və idarə&ccedil;ilik bacarığı olan bir fəqihin &ouml;hdəsinə d&uuml;ş&uuml;r ki, o, konstitusiyanın 107-ci maddəsinə əsasən, bu mənsəbə təyin edilir.<br /> Maddə 57.<br /> İran İslam Respublikasının D&ouml;vlət hakimiyyəti orqanları aşağıdakılardan ibarətdir: Qanunvericilik hakimiyyəti, İcra hakimiyyəti və Məhkəmə hakimiyyəti.<br /> Bu orqanlar Vəliyyi-fəqihin nəzarəti altında olub, sonrakı maddələrə m&uuml;vafiq şəkildə fəaliyyət g&ouml;stərirlər. Bu hakimiyyət orqanlarının hər biri m&uuml;stəqil şəkildə fəaliyyət g&ouml;stərir.<br /> Maddə 60.<br /> İcra hakimiyyəti Konstitusiyada birbaşa Rəhbərə mənsub olan səlahiyyətlər istisna olmaqla, Prezident və Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata ke&ccedil;irilir.<br /> Maddə 91.<br /> İslam Şurası Məclisi tərəfindən qəbul edilən qərarların Konstitusiyanın m&uuml;ddəalarına və İslamın h&ouml;kmlərinə zidd olmamasına nəzarət məqsədilə aşağıda qeyd olunan tərkibdə Nəzarət Şurası adlı bir şura təşkil edilir:<br /> 1) Rəhbər tərəfindən altı nəfər ədalətli və d&ouml;vr&uuml;n tələblərini bilən fəqih se&ccedil;ilir.<br /> 2) Məhkəmə hakimiyyəti baş&ccedil;ısı İslam Şurası Məclisinə h&uuml;ququn m&uuml;xtəlif sahələri &uuml;zrə altı m&uuml;səlman h&uuml;quqş&uuml;nası təqdim edir və onlar İslam Şurası Məclisinin rəyi ilə se&ccedil;ilirlər.<br /> Maddə 107.<br /> Xalqın b&ouml;y&uuml;k əksəriyyəti tərəfindən Rəhbər se&ccedil;ilən ali məqamlı mərcəyi-təqlid &ndash; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri və İran İslam Respublikasının banisi- Həzrət Ayətullah Xomeynidən (Allah qəbrini nurla doldursun!) sonra Rəhbərin təyin edilməsi Xubriqan Məclisinin &ouml;hdəsinə d&uuml;ş&uuml;r. Bu Məclisin &uuml;zvlərini isə xalq se&ccedil;ir.<br /> Xubriqan Məclisi 5-ci və 109-cu maddələrdə g&ouml;stərilən şərtlərə uyğun gələn b&uuml;t&uuml;n səlahiyyətli fəqihlər haqqında araşdırma aparır və məşvərət iclası ke&ccedil;irir. Əgər onlardan birinin ya fiqh sahəsində digər fəqihlərdən daha bilikli, ya siyasi-ictimai məsələlərdə digərlərindən daha məlumatlı olduğunu, ya xalqın b&ouml;y&uuml;k əksəriyyəti tərəfindən istənildiyini, ya da 109-cu maddədə g&ouml;stərilən keyfiyyətlər baxımından digərlərindən se&ccedil;ildiyini m&uuml;əyyənləşdirsələr, onu Rəhbər təyin edirlər. Qeyd olunan &uuml;st&uuml;nl&uuml;klər olmadıqda səlahiyyətli fəqihlərdən birini Rəhbər se&ccedil;ib təqdim edirlər. Xubriqan Məclisinin se&ccedil;diyi Rəhbər idarə&ccedil;ilik və ondan irəli gələn məsuliyyətləri daşıyır.<br /> Qanun qarşısında Rəhbər &ouml;lkənin digər fərdləri ilə bərabər h&uuml;quqludur.<br /> Maddə 109.<br /> Rəhbərin şərtləri və x&uuml;susiyyətləri:<br /> 1) Fiqhin m&uuml;xtəlif b&ouml;lmələrinə aid məsələlərdə fətva vermək &uuml;&ccedil;&uuml;n lazımi elmi səviyyəyə malik olmaq;<br /> 2) İslam &uuml;mmətinə rəhbərlik &uuml;&ccedil;&uuml;n lazımınca ədalətli və təqvalı olmaq;<br /> 3) D&uuml;zg&uuml;n siyasi-ictimai baxışa sahib, tədbirli, ş&uuml;caətli və&nbsp; idarə&ccedil;ilik bacarığına malik olmaq.<br /> Yuxarıda sadalanan şərtlərə uyğun gələn fəqihlər sayca &ccedil;ox olduqları halda, fiqhdə və siyasətdə hamıdan daha g&uuml;cl&uuml; olan fəqihə &uuml;st&uuml;nl&uuml;k verilir.<br /> Maddə 110.<br /> Rəhbərin vəzifə və səlahiyyətləri:<br /> 1) Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilatla məşvərət etdikdən sonra İran İslam Respublikasının &uuml;mumi siyasətlərini təyin etmək;<br /> 2) &Ouml;lkənin &uuml;mumi siyasətlərinin layiqincə aparılmasına nəzarət;<br /> 3) Referendum &uuml;&ccedil;&uuml;n fərman vermək;<br /> 4) Silahlı Q&uuml;vvələrin Baş Komandanlığı;<br /> 5) M&uuml;haribə, s&uuml;lh və ya səfərbərlik elan etmək;<br /> 6) Aşağıdakı vəzifələrə təyin etmək, bu vəzifələrdən kənarlaşdırmaq və istefanı qəbul etmək:<br /> a) Nəzarət Şurasının fəqihlərini;<br /> b) Məhkəmə Hakimiyyəti baş&ccedil;ısını ;<br /> c) İran İslam Respublikasının Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin m&uuml;dirini;<br /> d) Birləşmiş Ştabın rəisini;<br /> e) İslam İnqilabı Keşik&ccedil;iləri Korpusunun Baş Komandanını;<br /> f) Hərbi və daxili qoşunlarda ali r&uuml;tbəli komandanları;<br /> 7) &Uuml;&ccedil; hakimiyyət orqanı arasında yaranan ixtilafları həll etmək və əlaqələri tənzimləmək;<br /> 8) &Ouml;lkənin sadə şəkildə həll oluna bilinməyən problemlərini Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilatla məşvərət yolu ilə həll etmək;<br /> 9) Se&ccedil;kilər yolu ilə se&ccedil;ilən Prezidentin prezidentliyinə fərman vermək. Se&ccedil;kilərdən qabaq prezidentliyə namizədlərin Konstitusiyada g&ouml;stərilən tələblərə uyğun olmalarını Nəzarət Şurası təsdiq etməli və ilk mərhələdə Rəhbər tərəfindən təsdiq edilməlidir.<br /> 10) Ali Məhkəmə Prezidentin qanun pozuntusuna yol verdiyinə dair qərar qəbul etdikdən sonra və yaxud 89-cu maddəyə əsasən, İslam Şurası Məclisi Prezidentin &ouml;z vəzifəsində qənaətbəxş olmadığına dair rəyini bildirdikdən sonra Rəhbər &ouml;lkənin mənafeyini nəzərə alaraq, Prezidenti tutduğu vəzifədən kənarlaşdıra bilər.<br /> 11) Məhkəmə Hakimiyyəti baş&ccedil;ısının təklifi əsasında məhbusların İslam normalarına m&uuml;vafiq şəkildə əfv edilmələri və ya cəzalarının y&uuml;ng&uuml;lləşdirilməsi.<br /> Rəhbər bəzi səlahiyyətlərini başqa bir şəxsə həvalə edə bilər.<br /> Maddə 111.<br /> Rəhbər &uuml;zərinə d&uuml;şən vəzifələri yerinə yetirə bilmədiyi təqdirdə və ya 5-ci və 109-cu maddələrdə g&ouml;stərilən keyfiyyətlərdən birini itirdikdə və yaxud əvvəlcədən bəzi keyfiyyətlərə malik olmadığı aşkar edildikdə &ouml;z vəzifəsindən kənarlaşdırılır.<br /> Bu məsələnin m&uuml;əyyənləşdirilməsi 108-ci maddədə s&ouml;z&uuml;gedən Xubriqan Məclisinin &ouml;hdəsinə d&uuml;ş&uuml;r.<br /> Rəhbər vəfat etdikdə, vəzifədən &ccedil;ıxdıqda və ya kənarlaşdırıldıqda Xubriqan Məclisi tez bir zamanda yeni Rəhbəri təyin və təqdim etməlidir. Rəhbər təyin olunana qədər Prezident, Məhkəmə Hakimiyyəti baş&ccedil;ısı və Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilat tərəfindən se&ccedil;ilən Nəzarət Şurasının fəqihlərindən biri daxil olmaqla şura yaradılır və Rəhbərin bir sıra vəzifəsini &ouml;hdəsinə g&ouml;t&uuml;r&uuml;r. Bu m&uuml;ddətdə Şura &uuml;zvlərindən hər hansı biri m&uuml;əyyən bir səbəbə g&ouml;rə &ouml;z vəzifəsini yerinə yetirə bilməsə, Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilat tərəfindən başqa bir şəxs fəqihlərin sayca &ccedil;oxluğunu qorumaq şərtilə onun yerinə təyin edilir.<br /> Bu şura 110-cu maddənin 1, 3, 5 və 10-cu bəndləri və 6-cı bəndin (d), (e) və (f) hissələrində qeyd edilən vəzifələri yalnız Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilat &uuml;zvlərinin &frac34;-n&uuml;n təsdiqi ilə həyata ke&ccedil;irə bilər.<br /> Rəhbər xəstəlik və ya başqa bir hadisəyə g&ouml;rə m&uuml;vəqqəti olaraq, vəzifələrini yerinə yetirə bilmədiyi m&uuml;ddət ərzində bu maddədə s&ouml;z&uuml;gedən Şura onun vəzifələrini &ouml;z &ouml;hdəsinə g&ouml;t&uuml;r&uuml;r.<br /> Maddə 112.<br /> Rəhbər tərəfindən Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilat aşağıdakı məqsədləri həyata ke&ccedil;irmək &uuml;&ccedil;&uuml;n yaradılır:<br /> &ndash; Nəzarət Şurası. İslam Şurası Məclisinin &ccedil;ıxardığı qərarın şəriət normalarına və Konstitusiyaya zidd olduğunu hesab etdikdə qurum mənafeyini m&uuml;əyyən etmək;<br /> &ndash; İslam Şurası Məclisinin &ccedil;ıxardığı qərar qurumun mənafeyi baxımından Nəzarət Şurasının n&ouml;qteyi-nəzərini təmin etmədiyi halda həmin mənafeyi m&uuml;əyyən etmək;<br /> &ndash; Rəhbərin tapşırdığı məsələlər barəsində m&uuml;şavirə etmək;<br /> &ndash; Həm&ccedil;inin Konstitusiyada g&ouml;stərilən digər vəzifələri icra etmək.<br /> Bu təşkilatın daimi və m&uuml;vəqqəti &uuml;zvlərini də Rəhbər təyin edir. Belə ki, təşkilatın daxili qanunları onun &uuml;zvləri tərəfindən hazırlanır, qəbul olunur və sonda Rəhbər tərəfindən təsdiq edilir.<br /> Maddə 113.<br /> Rəhbərdən sonra Prezident &ouml;lkənin ən ali rəsmi orqanıdır. Konstitusiyanın icra məsuliyyəti və Konstitusiyada birbaşa Rəhbərə mənsub olan səlahiyyətlərdən başqa, İcra hakimiyyətinə baş&ccedil;ılıq etmək də Prezidentin &ouml;hdəsinə d&uuml;ş&uuml;r.<br /> Maddə 131.<br /> Prezident vəfat etdiyi, vəzifəsindən kənar edildiyi, istefa verdiyi, xəstəlik və ya digər səbəblərə g&ouml;rə, iki aydan artıq iş başına ke&ccedil;ə bilmədiyi, həm&ccedil;inin Prezidentin hakimiyyət m&uuml;ddəti qurtardığı və m&uuml;əyyən səbəblərə g&ouml;rə yeni Prezident se&ccedil;ilmədiyi və s. bu kimi hallarda Prezidentin birinci m&uuml;avini Rəhbərin razılığı ilə Prezidentin səlahiyyətləri və vəzifələrini &ouml;z &ouml;hdəsinə g&ouml;t&uuml;r&uuml;r.<br /> İslam Şurası Məclisinin sədri, Məhkəmə Hakimiyyətinin baş&ccedil;ısı və Prezidentin birinci m&uuml;avinindən ibarət olan Şura yeni Prezidentin ən gec 50 g&uuml;n m&uuml;ddətində se&ccedil;ilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n lazımi tədbirləri g&ouml;rməlidir.<br /> Birinci m&uuml;avin vəfat etdiyi və ya m&uuml;əyyən səbəblərə g&ouml;rə &uuml;zərinə d&uuml;şən vəzifəni yerinə yetirə bilmədiyi, yaxud Prezidentin birinci m&uuml;avini olmadığı təqdirdə, Rəhbər onun yerinə başqa bir nəfəri təyin edir.<br /> Maddə 142.<br /> Rəhbərin, Prezidentin, Prezidentin m&uuml;avinlərinin və nazirlərin vəzifəyə ke&ccedil;məmişdən qabaqkı və sonrakı əmlak və maliyyə imkanları, eləcə də onların həyat yoldaşı və &ouml;vladlarının əmlak və maliyyə imkanlarının qanunsuz yollarla artmadığını aşkarlamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n məhkəmə tərəfindən yoxlama aparılır.<br /> Maddə 157.<br /> Rəhbər h&uuml;quq-məhkəmə işlərini yaxşı bilən, idarə&ccedil;ilik bacarığı olan, tədbirli və ədalətli bir m&uuml;ctəhidi Məhkəmə hakimiyyəti baş&ccedil;ısı təyin edir və o, 5 il m&uuml;ddətində Məhkəmə hakimiyyətinin &uuml;zərinə d&uuml;şən b&uuml;t&uuml;n vəzifələri &ouml;hdəsinə g&ouml;t&uuml;rərək, hakimiyyətin ən y&uuml;ksək orqanı sayılır.<br /> Maddə 175.<br /> İran İslam Respublikasının Televiziya və Radio Yayımları Şirkətində dini normalara riayət etmək və &ouml;lkənin mənafeyinə xələl gətirməmək şərti ilə s&ouml;z və məlumat azadlığına təminat verilir.<br /> İran İslam Respublikasının Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin sədrini təyin və vəzifədən azad etmək Rəhbər tərəfindən həyata ke&ccedil;irilir. Prezident, Məhkəmə hakimiyyəti və İslam Şurası Məclisinin n&uuml;mayəndələrindən (hər biri tərəfindən iki n&uuml;mayəndə olmaqla) ibarət şura bu şirkətin fəaliyyətinə nəzarət işini həyata ke&ccedil;irir.<br /> Bu şirkətin iş prinsipi, idarə strukturu və ona nəzarət edən Şuranın işini qanun m&uuml;əyyən edir.<br /> Maddə 177.<br /> Zəruri olduqda İran İslam Respublikasının Konstitusiyasına aşağıdakı qaydada əlavələr olunur:<br /> Rəhbər Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilatla m&uuml;şavirədən sonra Prezidentə m&uuml;raciət edir və aşağıdakı tərkibdə olan Şura tərəfindən Konstitusiyaya əlavə və ya islah olunacaq maddələrə baxılmasını təklif edir:<br /> 1. Nəzarət Şurasının &uuml;zvləri;<br /> 2. &Uuml;&ccedil; hakimiyyət orqanının baş&ccedil;ıları;<br /> 3. Qurum Mənafeyini M&uuml;əyyənləşdirən Təşkilatın daimi &uuml;zvləri;<br /> 4. Xubriqan Məclisinin &uuml;zv&uuml; olan 5 nəfər;<br /> 5. Rəhbər tərəfindən se&ccedil;ilən 10 nəfər;<br /> 6. Nazirlər Kabinetindən 3 nəfər;<br /> 7. Məhkəmə hakimiyyətindən 3 nəfər;<br /> 8. İslam Şurası Məclisinin deputatlarından 10 nəfər;<br /> 9. Universitetlərdən 3 nəfər.<br /> Bu şuranın iş &uuml;slubu, &uuml;zvlərin se&ccedil;ilmə qaydası və onların şərtləri qanunla m&uuml;əyyən olunur.<br /> Şuranın qərarı Rəhbər tərəfindən təsdiq edildikdən sonra referendum ke&ccedil;irilir və yalnız &uuml;mumi səsvermədə səs &ccedil;oxluğu qazandığı təqdirdə qəbul olunur.</p></p><br/> <hr /> “Qadına düzgün baxış onu ilahi dəyərlər çərçivəsində tanıyan baxışdır” 2013-05-12 18:33:33http://azeri.sahartv.ir/custom/175 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="“Qadına düzgün baxış onu ilahi dəyərlər çərçivəsində tanıyan baxışdır” " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1356096735518fa121df1fe_1647290361518e52d12a755_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-05-12 18:33:33</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k rəhbəri vurğulayıblar: Qadına d&uuml;zg&uuml;n baxış onu &ouml;z cinsi və ilahi dəyərlər &ccedil;ər&ccedil;ivəsində tanıya baxışdır.</strong></p></p><br/> <hr /> “Qadına düzgün baxış onu ilahi dəyərlər çərçivəsində tanıyan baxışdır” 2013-05-11 19:45:27http://azeri.sahartv.ir/custom/173 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="“Qadına düzgün baxış onu ilahi dəyərlər çərçivəsində tanıyan baxışdır” " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_22857154518e6077bfff1_1647290361518e52d12a755_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-05-11 19:45:27</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k rəhbəri vurğulayıblar: Qadına d&uuml;zg&uuml;n baxış onu &ouml;z cinsi və ilahi dəyərlər &ccedil;ər&ccedil;ivəsində tanıya baxışdır.</strong></p></p><br/> <hr /> “Peyğəmbərin(s.ə.s) səhabəsinə qarşı hörmətsizliyin pislənilməsi davam etməlidir” 2013-05-06 19:26:51http://azeri.sahartv.ir/custom/169 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="“Peyğəmbərin(s.ə.s) səhabəsinə qarşı hörmətsizliyin pislənilməsi davam etməlidir” " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_8036524315187c49b02d82_18521535765187a9c3470e7_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-05-06 19:26:51</p> <p><p> <strong>Səhər TV, Xəbərlər &ndash; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həzrət Ayətullah&uuml;l&uuml;zma Xamenei İranda prezident se&ccedil;kilərinin məsul şəxslərinin o həzrətlə g&ouml;r&uuml;şləri zamanı y&uuml;ksək və əzəmətli səhabələrdən olan H&uuml;cr İbn &Uuml;dəyin qəbrinin eksqumasiya və bu b&ouml;y&uuml;k şəxsiyyətin cənazəsinə h&ouml;rmətsizliyin edilməsinə işarə edərək, belə vurğulayıblar: &quot;Bu hadisənin acılığını ikiqat edən məsələ, islam &uuml;mməti arasında islam dininin yayılmasının ilk illərində olan nurlu simalar, b&ouml;y&uuml;k və tanınmış şəxslərin xatirəsinin əziz saxlanılmasını şirk və k&uuml;fr bilən &ccedil;irkin, irtica&ccedil;ı və geridə qalmış təfəkk&uuml;rlərə malik olan bəzi şəxslərin olmasıdır&quot;.</strong></p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər: Yeni prezident qanuna sadiq və tədbirli olmalıdır2013-05-06 19:25:45http://azeri.sahartv.ir/custom/168 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər: Yeni prezident qanuna sadiq və tədbirli olmalıdır" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19399994415187c45d88bc3_18521535765187a9c3470e7_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-05-06 19:25:45</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri bildiriblər: İranın gələcək prezidenti xəlqi, aktiv, m&uuml;qavimətli, dəyərlərə h&ouml;rmət edən, qanuna sadiq və tədbirli şəxsiyyət olmalıdır.</strong></p></p><br/> <hr /> İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri nümunəvi fəhlələrlə görüşüblər2013-04-27 21:13:31http://azeri.sahartv.ir/custom/159 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri nümunəvi fəhlələrlə görüşüblər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_728014284517c002e52475_195406269517bc34d17c32_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-04-27 21:13:31</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri təkidlə bildiriblər: Əxlaqi səciyyəyə malik olmaq və kənar məsələlərlə məşğul olmamaq n&ouml;vbəti prezidentin ən &ouml;nəmli x&uuml;susiyyəti olmalıdır.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri Ayətullah Tahiri Xürrəmabadi və şəhid ailələrinə baş çəkib2013-04-21 20:08:39http://azeri.sahartv.ir/custom/158 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri Ayətullah Tahiri Xürrəmabadi və şəhid ailələrinə baş çəkib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_991128361517407f633ac2_4360347215170dee660451_xamenei ağa.jpg" border="0" /> <p>2013-04-21 20:08:39</p> <p><p> <strong>Səhər TV,Xəbərlər &ndash; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri c&uuml;mə axşamı g&uuml;n&uuml; Tehranın Xatəm&uuml;l-Ənbiya Xəstəxanasında olaraq, Ayətullah Tahiri X&uuml;rrəmabadiyə baş &ccedil;əkiblər.</strong></p></p><br/> <hr /> Xanım Fatimənin(s.ə)-nın ilk əzadarlıq gecəsi2013-04-13 11:59:42http://azeri.sahartv.ir/custom/157 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Xanım Fatimənin(s.ə)-nın ilk əzadarlıq gecəsi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_17897988045169095aed04d_31557218051679d05a37ef_rəhbar-7.jpg" border="0" /> <p>2013-04-13 11:59:42</p> <p><p> SəhərTV,Xəbərlər &ndash; Həzrət Fatimənin(s.ə) ilk əzadarlıq gecəsi İmam Xomeyni(r.ə) h&uuml;seyniyəsində İnqilab Rəhbərinin iştirakı ilə ke&ccedil;irilib.</p></p><br/> <hr /> Əyyami-Fatimiyyə əzadarlığı İmam Xomeyni (rə) hüseyniyyəsində keçirilib2013-04-08 17:58:37http://azeri.sahartv.ir/custom/156 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Əyyami-Fatimiyyə əzadarlığı İmam Xomeyni (rə) hüseyniyyəsində keçirilib" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_11823456825162c5cce30f1_15566584045162c17f3c678_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-04-08 17:58:37</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;Əziz islam peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin (s.ə.s) əziz qızı Həzrət Fatimə Zəhranın (s.ə) şəhadət g&uuml;nlərinin matəm mərasimi İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbərinin iştirakı ilə İmam Xomeyni (rə) h&uuml;seyniyyəsində ke&ccedil;irilib.</strong></p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri ABŞ-la bağlı müzakirələrə münasibət bildiriblər2013-03-22 13:34:47http://azeri.sahartv.ir/custom/155 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri ABŞ-la bağlı müzakirələrə münasibət bildiriblər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1877400867514c1e9475f7f_2053772122514b0a806b0e0_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-03-22 13:34:47</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri m&uuml;qəddəs Məşhəd şəhərində İmam Rzanın (ə) ziyarətgahında İmam Xomeyni (rə) adına səhndə etdiyi &ouml;nəmli &ccedil;ıxışında bildiriblər:&nbsp; ABŞ-la m&uuml;zakirəyə nikbin deyiləm. Lakin Birləşmiş Ştatlarla m&uuml;zakirəyə də qarşı deyiləm.</strong></p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbərin Novruz müraciəti 2013-03-20 19:31:08http://azeri.sahartv.ir/custom/154 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbərin Novruz müraciəti " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_4702327985149dd22bf3e1_570387799514992b5dba64_rahbar.JPG" border="0" /> <p>2013-03-20 19:31:08</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həzrət Ayətullah&uuml;l&uuml;zma Xamenei 1392-ci yeni g&uuml;nəş ilinin gəlib &ccedil;atması ilə bağlı m&uuml;raciət ediblər. M&uuml;raciətdə B&ouml;y&uuml;k Rəhbər İran xalqı və Novruz bayramını qeyd edən b&uuml;t&uuml;n xalqları təbrik ediblər.</strong></p></p><br/> <hr /> 1059 məhkumun cəzasının yüngülləşdirilməsi və əfvi2013-03-20 10:53:36http://azeri.sahartv.ir/custom/153 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="1059 məhkumun cəzasının yüngülləşdirilməsi və əfvi" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_604214266514963d359afd_XL_4166913075146f5e71770c_rehber.jpg" border="0" /> <p>2013-03-20 10:53:36</p> <p><p> Səhər TV, Xəbərlər &ndash; Novruz Bayramının gəlib &ccedil;atması və 12 fərvərdin, 1 aprel-İran İslam Respublikası G&uuml;n&uuml; ərəfəsində İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri, Silahlı Q&uuml;vvələrin Məhkəmə Təşkilatı, H&ouml;kumət Cəzalandırma Təşkilatı, &uuml;mumi və İslam İnqilabı məhkəmələrində məhkum olunanların bir qrupunun cəzasının azaldılması və əfvi &uuml;zrə təkliflə razılaşıblar.</p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri hicablı idmançıları alqışladılar2013-03-12 10:05:08http://azeri.sahartv.ir/custom/152 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri hicablı idmançıları alqışladılar" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_564008622513ecc87e18d4_2042305933513daebf9f277_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-03-12 10:05:08</p> <p><p> <strong>SəhərTV,Xəbərlər &ndash; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həzrət Ayətullah&uuml;l&uuml;zma Xamenei bu g&uuml;n səhər beynəlxalq m&uuml;sabiqələrin medal&ccedil;ıları, baş məşq&ccedil;iləri və veteran idman&ccedil;ılar habelə, İdman və Gənclər nazirliyi və idman federasiyalarının məsul şəxsləri ilə g&ouml;r&uuml;ş&uuml;blər.</strong><br /> İnqilab Rəhbəri bu g&ouml;r&uuml;şdə &ccedil;empion və pəhləvan idman&ccedil;ıları İran xalqının həqiqi mahiyyətini, şəxsiyyətini, m&ouml;hkəm iradəsini, ali dərrakəsini və şəriətə olan sədaqətini d&uuml;nyaya tanıtdıran səfirlər adlandırıblar.<br /> İnqilab Rəhbəri bu g&ouml;r&uuml;şdə idman&ccedil;ıların beynəlxalq m&uuml;barizə meydanında əxlaq normalarına, mərdlik qaydalarına və şəri g&ouml;stərişlərə riayət etmələrini bir xalqın ali dəyərləri və x&uuml;susiyyətlərinin d&uuml;nyada təbliğ edilməsi adlandırıb və deyiblər: Bu məsələlərdən biri və m&uuml;h&uuml;m olanı idman&ccedil;ı qızların beynəlxalq yarışlarda islami hicaba riayət etmələridir ki, bu son dərəcə m&uuml;h&uuml;m, dəyərli və f&ouml;vqəladə bir hərəkətdir.</p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər: Musəvi Larinin islam maarifinə böyük xidmətləri olmuşdur2013-03-12 10:04:00http://azeri.sahartv.ir/custom/151 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər: Musəvi Larinin islam maarifinə böyük xidmətləri olmuşdur" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_2015424152513ecc493ce5b_1705644430513c0f4094295_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-03-12 10:04:00</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri bildiriblər: Alim H&ouml;ccət&uuml;lislam Vəlm&uuml;slimin Hacı Seyid Muctaba Musəvi Larinin &ouml;tən ne&ccedil;ə onillikdə islam maarifinə b&ouml;y&uuml;k xidmətləri olmuşdur.</strong></p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər: Düşmənlərin çaşbaşlığı İran xalqının yüksək inkişafının göstəricisidir2013-03-12 10:02:46http://azeri.sahartv.ir/custom/150 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər: Düşmənlərin çaşbaşlığı İran xalqının yüksək inkişafının göstəricisidir" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_333797500513ecbf94cd2a_179850436451387b2d4e60d_rahbar.JPG" border="0" /> <p>2013-03-12 10:02:46</p> <p><p> <strong>Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri İslam Respublikası d&uuml;şmənlərinin &ccedil;aşbaşlığı, əsəbiliyi və sərtliyini elm və texnologiya sahəsində İran xalqının y&uuml;ksək inkişafının g&ouml;stəricisi adlandırıblar.</strong></p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər: Musəvi Larinin islam maarifinə böyük xidmətləri olmuşdur2013-03-10 14:26:38http://azeri.sahartv.ir/custom/149 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər: Musəvi Larinin islam maarifinə böyük xidmətləri olmuşdur" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_1006088025513c66d1e73e1_XL_1705644430513c0f4094295_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-03-10 14:26:38</p> <p><p> &nbsp;Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri bildiriblər: Alim H&ouml;ccət&uuml;lislam Vəlm&uuml;slimin Hacı Seyid Muctaba Musəvi Larinin &ouml;tən ne&ccedil;ə onillikdə islam maarifinə b&ouml;y&uuml;k xidmətləri olmuşdur.</p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər: İranlı müsəlman qadın qadının yeni örnəyini tanıtdırır2013-03-09 11:51:54http://azeri.sahartv.ir/custom/148 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər: İranlı müsəlman qadın qadının yeni örnəyini tanıtdırır" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_427923502513af11a081ed_XL_189068758351381ab65d379_ayatullah xamenei.jpg" border="0" /> <p>2013-03-09 11:51:54</p> <p><p> &nbsp;Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri qadının yeni &ouml;rnəyinin tanıtdırılmasında iranlı m&uuml;səlman qadının rolunu tarix yaradıcı adlandırıblar.</p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər: Düşmənlərin çaşbaşlığı İran xalqının yüksək inkişafının göstəricisidir2013-03-09 11:51:02http://azeri.sahartv.ir/custom/147 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər: Düşmənlərin çaşbaşlığı İran xalqının yüksək inkişafının göstəricisidir" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_179830228513af0d51e391_XL_179850436451387b2d4e60d_rahbar.JPG" border="0" /> <p>2013-03-09 11:51:02</p> <p><p> &nbsp;Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri İslam Respublikası d&uuml;şmənlərinin &ccedil;aşbaşlığı, əsəbiliyi və sərtliyini elm və texnologiya sahəsində İran xalqının y&uuml;ksək inkişafının g&ouml;stəricisi adlandırıblar.</p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər ağac və bitkini bəşər ictimaiyyəti üçün bərəkət adlandırıblar2013-03-05 17:15:48http://azeri.sahartv.ir/custom/146 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər ağac və bitkini bəşər ictimaiyyəti üçün bərəkət adlandırıblar" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_16860422775135f6e28f8e8_XL_17925423225135d459e1302_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-03-05 17:15:48</p> <p><p> &nbsp;Səhər TV, xəbərlər&mdash;İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri bitki və ağacı b&uuml;t&uuml;n &ouml;lkələr və bəşər ictimaiyyəti &uuml;&ccedil;&uuml;n bərəkət və abadlıq mənbəyi adlandırıblar.</p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri İslami-İrani Nümunə Yaratma Ali Şurasının üzləri ilə görüşüblər2013-03-05 11:22:32http://azeri.sahartv.ir/custom/145 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri İslami-İrani Nümunə Yaratma Ali Şurasının üzləri ilə görüşüblər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_2239985105135a3e84d286_XL_93298747051348f7f2c461_rahbar.jpg" border="0" /> <p>2013-03-05 11:22:32</p> <p><p> SəhərTV,Xəbərlər &ndash; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri inkişafın İslami-İrani n&uuml;munəsinin hazırlanmasını son dərəcə b&ouml;y&uuml;k, uzunm&uuml;ddətli, dərin və iftixar dolu bir iş adlandırıb və deyiblər: İslami-İrani inkişaf n&uuml;munəsinin hazırlanması &uuml;&ccedil;&uuml;n lazım olan başlıca məqamı inkişaf və onun ziyalılar arasına n&uuml;fuz etməsi habelə, ictimailəşdirilməsi adlandırıblar.<br /> Həzrət Ayətullah&uuml;l&uuml;zma Xamenei bazar ertəsi g&uuml;n&uuml; İnkişafın İslami-İrani N&uuml;munəsinin Yaradılması Ali Şurasının &uuml;zvləri ilə g&ouml;r&uuml;şdə deyiblər: İslami-İrani İnkişaf n&uuml;munəsinin yaradılması həqiqətdə İslam İnqilabının məhsulu və İslam təfəkk&uuml;r&uuml;nə əsaslanan yeni bir sivilizasiyanın formalaşdırılması mənasındadır.<br /> O həzrət hazırda d&uuml;nyanın Qərb sivilizasiyası və inkişafının təsiri altında olduğuna işarə edərək, deyiblər: Belə bir şəraitdə İslami-İrani inkişaf n&uuml;munəsinin hazırlanması c&uuml;rət, ş&uuml;caət və g&uuml;cl&uuml; iradə tələb edir.<br /> İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri d&uuml;ş&uuml;ncə və təfəkk&uuml;r&uuml; bu hərəkətin əsas ruhu adlandırıb və bu uzunm&uuml;ddətli prosesin islahatlara a&ccedil;ıq olduğunu bildirərək, deyiblər: Bu prosesdə tələsik addım atmaqdan &ccedil;əkinmək, yeni təcr&uuml;bələr və gənc istedadlardan faydalanmaq lazımdır ki, hərəkətverici q&uuml;drət he&ccedil; vaxt səngiməsin.<br /> Həzrət Ayətullah&uuml;l&uuml;zma Xamenei gənc alimlər və istedadlı insanların nano və n&uuml;və texnologiyaları mərkəzlərindəki geniş iştiraklarına işarə edərək, deyiblər: Gənclərə etimad etmək lazımdır. &Ccedil;&uuml;nki, gənclərin həvəsi t&uuml;kənməzdir.<br /> İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri İslami-İrani inkişaf n&uuml;munəsinin hazırlanmasında İslam prinsiplərinin əsas qərar verilməsini zəruri adlandırıb və deyib: Bu n&uuml;munənin hazırlanmasında İslam prinsiplərindən dəqiq və geniş formada istifadə edilməlidir. Həm&ccedil;inin, bu x&uuml;susda he&ccedil; bir m&uuml;lahizə və ya digər məsələ nəzərə alınmamalıdır.<br /> Həzrət Ayətullah&uuml;l&uuml;zma Xameni din elmləri mərkəzlərinin bu sahədəki potensiallarına işarə edərək, deyiblər: İslami-İrani inkişaf n&uuml;munəsinin hazırlanmasında təfəkk&uuml;r, elm, mənəviyyat və yaşam kimi 4 əsas prinsipə əsaslanmaq lazımdır. Amma, bu 4-&uuml; arasında &ldquo;təfəkk&uuml;r&rdquo; digərləri ilə m&uuml;qayisədə daha &uuml;st&uuml;n m&ouml;vqeyə malikdir.</p></p><br/> <hr /> İnqilab Rəhbəri mühüm bəyanatla çıxış ediblər2012-09-26 10:04:02http://azeri.sahartv.ir/custom/144 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İnqilab Rəhbəri mühüm bəyanatla çıxış ediblər" src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_18693113345062a1a74973d_XL_175462082050607076055f6_lider.JPG" border="0" /> <p>2012-09-26 10:04:02</p> <p><p> Səhər.TV,Xəbərlər,İRAN-&ldquo;Əziz İslam Peyğəmbərinin(s.ə.s) m&uuml;qəddəs v&uuml;cudu sayəsində İslam &Uuml;mmətinin g&ouml;zəl və əzəmətli birliyinin təzah&uuml;r&uuml; və d&uuml;nya m&uuml;səlmanlarının hegemon&ccedil;uluq quruluşuna qarşı qəzəb və nifrəti d&uuml;nya m&uuml;səlmanlarının ən b&ouml;y&uuml;k toplantısı olan Həcc mərasimində ən y&uuml;ksək formada n&uuml;mayiş etdirilməlidir&rdquo;. Bunu İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həcc Ziyarəti Təşkilat&ccedil;ıları ilə g&ouml;r&uuml;şdə bildiriblər.<br /> İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri Həzrət Ayətullah&uuml;l-&uuml;zma Xamenei bu g&uuml;n Həcc Ziyarəti Təşkilat&ccedil;ıları ilə g&ouml;r&uuml;şdə əziz İslam peyğəmbərinə(s.ə.s) edilmiş h&ouml;rmətsizliyə və o həzrətin şəxsiyyətinin əzəmətinin dostlar və d&uuml;şmənlərin g&ouml;z&uuml;ndə təcəlli etməsinə işarə edərək, builki həcci &ouml;tən illərlə m&uuml;qayisədə fərqli və &ouml;z&uuml;nəməxsus &ouml;zəlliyə malik həcc adlandırıblar.<br /> Həzrət Ayətullah&uuml;l-&uuml;zma Xamanei hegemon&ccedil;ular və onların muzdlu amillərinin rəhmət, izzət və kəramət peyğəmbərinin m&uuml;qəddəs şəxsiyyətinə qarşı h&ouml;rmətsizliyini hegemon&ccedil;uluq cəbhəsinin İslam peyğəmbəri ilə d&uuml;şmən&ccedil;iliyinin nə qədər dərin olduğunun g&ouml;stəricisi adlandırıb və deyiblər: Qərb siyasət&ccedil;ilərinin bu b&ouml;y&uuml;k təhqir qarşısında tutduqları m&ouml;vqe, d&uuml;şmən&ccedil;ilik ilə he&ccedil; bir fərqə malik deyildi.<br /> İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri əlavə ediblər: Əziz İslam Peyğəmbərinə(s.ə.s) h&ouml;rmətsizlik və hegemon&ccedil;uluq quruluşu baş&ccedil;ılarının bunun qarşısında tutduqları m&ouml;vqe onların həqiqi simasını və haqq ilə batil arasındakı m&uuml;barizə cəbhəsinin həqiqi mehvərini aşkar etdi. Və aydınlaşdı ki, hegemon&ccedil;uların d&uuml;şmən&ccedil;iliyinin əsas mehvərini İslam dininin əsasları və Allahın Rəsulunun m&uuml;qəddəs v&uuml;cudu təşkil edir.<br /> Həzrət Ayətullah&uuml;l-&uuml;zma Xamenei sonuncu ilahi peyğəmbərin m&uuml;qəddəs v&uuml;cudunu hansı məzhəbin davam&ccedil;ısı olmasından asılı olmayaraq, b&uuml;t&uuml;n m&uuml;səlmanların vəhdət və birlik mehvəri adlandırıb və deyiblər: Bu məsələdə artıq şiə və s&uuml;nni, sağ&ccedil;ı və ya sol&ccedil;u olmaq məsələləri m&uuml;səlmanlar arasında &ouml;z əhəmiyyətini itirmiş olur və hamı bir nəfər kimi &uuml;rəyinin səsini dinləyib, səhnəyə daxil olur. &Ccedil;&uuml;nki, əziz İslam peyğəmbəri(s.ə.s) b&uuml;t&uuml;n ilahi və islami əqidələrin əsas&nbsp; mehvəri və dayaq n&ouml;qtəsidir.<br /> O həzrət əziz İslam peyğəmbərinin(s.ə.s) m&uuml;qəddəs v&uuml;cudu ətrafında m&uuml;səlmanların vəhdəti kimi dəyərli bir təzah&uuml;r&uuml;n meydana gəlməsini və İslam peyğəmbəri(s.ə.s) ilə d&uuml;şmən olanlara qarşı nifrət və qəzəbin bəyan edilməsini zəruri və vacib adlandırıb və deyiblər: M&uuml;şriklərdən bəraət, yəni b&uuml;t&uuml;n m&uuml;səlmanların vahid bir d&uuml;şmən qarşısında qərar tutduqlarını hiss etmələri və &uuml;rəkdən bu d&uuml;şmənə qarşı &ouml;z nifrətlərini bəyan etmələri deməkdir.<br /> İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri həm&ccedil;inin İslam &Uuml;mmətini m&uuml;səlmanların səhnədəki vahid və əzəmətli iştirakına xələl gətirmək &uuml;&ccedil;&uuml;n planlaşdırılmış təfriqə kimi təhl&uuml;kəli fitnələr qarşısında ayıqlığı zəruri adlandıraraq, deyiblər: Din d&uuml;şmənləri və hegemon&ccedil;ular bilməlidirlər ki, İslam &Uuml;mməti m&uuml;xtəlif məzhəblərdən təşkil olunmasına habelə, bəzi fikir ayrılıqları və fərqlərə&nbsp; baxmayaraq, onlar qarşısında birdirlər.</p></p><br/> <hr /> Böyük Rəhbər İslami Oyanış düşmənləri qarşısında yeganə qələbə yolunu göstərdilər 2011-12-19 20:26:58http://azeri.sahartv.ir/custom/123 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="Böyük Rəhbər İslami Oyanış düşmənləri qarşısında yeganə qələbə yolunu göstərdilər " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_8052678254eef6cce85883_0004.jpg" border="0" /> <p>2011-12-19 20:26:58</p> <p><p> (Səhər TV) - İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri İslami Oyanış dalğası d&uuml;şmənlərinin cəhdləri qarşısında yeganə qələbə yolunun, xalqların &uuml;rəklərinin bir-birinə yaxınlaşması olduğunu bildiriblər.</p></p><br/> <hr /> İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri: Fələstini bölmək üçün olan hər bir layihə rədd olunur 2011-12-19 20:26:19http://azeri.sahartv.ir/custom/122 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri: Fələstini bölmək üçün olan hər bir layihə rədd olunur " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_2540505974eef6ca204946_0003.jpg" border="0" /> <p>2011-12-19 20:26:19</p> <p><p> (Səhər TV)-Fələstini b&ouml;lmək istəyən hər bir layihənin tamamilə rədd olunduğunu bəyan edən İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbəri buyurublar: &quot; Fələstin d&ouml;vlətinin BMT-yə &uuml;zvl&uuml;yə qəbul edilməsi&quot; tərəfinə haqq libası geyindirilmiş iki d&ouml;vlət layihəsi sionistlərin tələbinə razılaşmaqdan yəni &quot;Fələstin torpağında sionist d&ouml;vlətini qəbul etməkdən&quot; başqa bir şey deyildir.</p></p><br/> <hr /> İslami oyanış; İslam dünyası elitasının yekdillik zərurəti 2011-12-19 20:25:31http://azeri.sahartv.ir/custom/121 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İslami oyanış; İslam dünyası elitasının yekdillik zərurəti " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_19178313974eef6c70c0506_0002.jpg" border="0" /> <p>2011-12-19 20:25:31</p> <p><p> Səhər TV--Şənbə g&uuml;n&uuml; İslam İnqilabının B&ouml;y&uuml;k Rəhbərinin strateji bəyanatları və islam, Amerika və Avropa &ouml;lkələrinin y&uuml;zlərlə aliminin iştirakı ilə fəaliyyətə başlayan İslami Oyanış m&ouml;vzusunda ilk beynəlxalq iclas əzəmətli islami oyanış prosesi barəsində fikir m&uuml;badiləsi və yekdillik &uuml;&ccedil;&uuml;n mərkəzə &ccedil;evrilmişdir.</p></p><br/> <hr /> İslami Oyanış 2011-12-19 20:24:40http://azeri.sahartv.ir/custom/120 <img alt="BƏRƏKƏT MƏKANI " title="İslami Oyanış " src="http://azeri.sahartv.ir/media/thumbnails/XXL_14348154454eef6c268187f_0001.jpg" border="0" /> <p>2011-12-19 20:24:40</p> <p><p> (Səhər TV)-İlk Beynəlxalq İslami Oyanış İclası əzəmətli İslami oyanış dəyişikliyi haqda iki g&uuml;n m&uuml;zakirə və fikir m&uuml;badiləsinin həyata ke&ccedil;irilməsindən sonra bazar g&uuml;n&uuml; (18 sentyabr) g&uuml;nortadan sonra bir bəyanat yayaraq, &ouml;z işinə yekun vurub.</p></p><br/> <hr />